Utorak, 29 Siječanj 2019 08:02

Otvoreni je natječaj za tip operacije 4.3.1 „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“

Natječaj je ZATVOREN

Najniža vrijednost potpore iznosi 150.000 EUR, a najviša vrijednost potpore iznosi 15.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. 

Intenzitet potpore: najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

 

Svrha natječaja je povećanje poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi korisnici: jedinice područne (regionalne) samouprave, upisane u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu najkasnije do dana izdavanja Odluke o prihvatljivosti

Prihvatljivi projekti: projekti izgradnje cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i slično)

Prihvatljivi materijalni troškovi su:

 1. ulaganje u gradnju cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i slično)
 2. radovi na priključenju sustava na električnu mrežu (kablovi, transformatorske stanice solarna elektrana i slično)

Prihvatljivi nematerijalni troškovi su:

 1. nabava ili razvoj računalnog softvera
 2. nabava patenata, licenci
 3. ostale nematerijalne investicije vezane uz materijalne investicije

Prihvatljivi opći troškovi su:

 1. izrada projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt), uključujući i stručne tehničke revizije
 2. izrada studijske dokumentacije
 3. rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
 4. stručni nadzor nad građenjem 5. kontrola kvalitete ugrađenih materijala tijekom gradnje
 5. provođenje istražnih (probnih i/ili zaštitnih) arheoloških istraživanja prije i/ili tijekom gradnje ako je primjenjivo prema dokumentima koje izdaju nadležna tijela
 6. provedba mjera zaštite okoliša i prirode prije i/ili tijekom gradnje ako je primjenjivo prema dokumentima koje izdaju nadležna tijela i
 7. administrativni troškovi

Zahtjev za potporu može se podnositi od 28. veljače 2019. od 12:00 sati do 29. travnja 2019. do 12:00 sati.

Posljednja izmjena: Petak, 31 Svibanj 2019 11:11

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza