Ponedjeljak, 06 Ožujak 2017 12:09

Konkurentnost turističkog gospodarstva

MINISTARSTVO TURIZMA objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:

 • Mjera A - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova, Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam i Objekata u domaćinstvu
 • Mjera B - razvoj posebnih oblika turizma
 • Mjera C – dostupnost i sigurnost
 • Mjera D - prepoznatljivost

Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Ministarstva, a traje do zaključno 10. 4. 2017.

Prijave se podnose on line, internetski na propisanom obrascu zahtjeva (KTG/17).

Više na: http://www.mint.hr/UserDocsImages/1_170301_javni-poziv.pdf.

Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE 2014. -2020. poziva javne i privatne organizacije na dostavu prijava u okviru trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga. Cilj programa je promicanje razmjene iskustava o tematskim ciljevima među partnerima diljem EU te su prihvatljivi prijavitelji i partneri subjekti iz svih članica Unije, Norveške i Švicarske. Program intervencije je podijeljen u četiri prioritetne osi fokusirane na istraživanje, mala i srednja poduzeća, niskougljično gospodarstvo i okoliš.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Javna tijela (nacionalna, regionalna, lokalna);
 • Institucije/tijela javnog prava (sveučilišta, razvojne agencije, poduzetničke potporne institucije);
 • Privatna neprofitna tijela.

 Prihvatljive aktivnosti:

 • Jačanje istraživanja, tehnološki razvoj i inovacija;
 • Jačanje konkurentnost malih i srednjih poduzeća;
 • Podrška razvoja gospodarstva s niskom razinom ugljika u svim sektorima;
 • Zaštita okoliša i promicanje resursa učinkovitost.

 Prihvatljivi troškovi:

 • Troškovi zaposlenog osoblja;
 • Administracija;
 • Putni troškovi i troškovi smještaja;
 • Vanjska ekspertiza i usluge;
 • Oprema.

Stopa sufinanciranja: 

 • 85% za javna tijela i tijela javnoga prava;
 • 75% za privatna neprofitna tijela/organizacije statusa pravne osobe.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga će biti otvoren od 01. ožujka 2017. godine, a Obrazac za prijavu kao i pripadajuće dokumente mora se dostaviti najkasnije do 30. lipnja 2017. godine.

Izvor: http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“ financirat će se u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Kroz projekte usmjerene prema nezaposlenima, osobama s invaliditetom, mlađima od 25 i starijima od 54 godine, stručnjacima iz turističko-ugostiteljskog sektora i predavačima u obrazovnim ustanovama, osnovni cilj je povećati zapošljivost ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje, kako bi ih integrirali na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Kroz ovaj natječaj osigurana su bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 31.500.000,00 kuna za ustanove za obrazovanje odraslih i udruge u sektoru turizma i ugostiteljstva. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kuna, dok je najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu 2.000.000,00 kuna.

U okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga izravno će se odgovoriti na društvene potrebe ranjivih skupina razvoj posebno prilagođenih programa osposobljavanja i/ili usavršavanja ranjivih  skupina za veću zapošljivost u sektoru turizma i ugostiteljstva. Poziv na dostavu projektnih prijedloga potiče suradnju obrazovnih ustanova, kao subjekata čija je primarna uloga razvijanje i provedba programa, udruga kao subjekata koji će dati smjernice razvijanja programa, osobito vezano uz specifičnosti ciljnih skupina, te poslodavca kao subjekata koji će omogućiti učenje na radnom mjestu s ciljem najbržeg i najkvalitetnijeg stjecanja potrebnih vještina za rad u turizmu i ugostiteljstvu. Osim nezaposlenih osoba koje pripadaju ranjivim skupinama obuhvaćenim Pozivom, već postojeći stručnjaci u turizmu i ugostiteljstvu, a koji djeluju kao predavači u obrazovnim ustanovama ili mentori praktične nastave, dobit će mogućnost unaprjeđenja svojih stručnih i pedagoških znanja i vještina.

Poziv je otvoren od 01.03.2017. do 3.5.2017.

Više na: http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/poboljsanje-pristupa-ranjivih-skupina-trzistu-rada-u-sektoru-turizma-i-ugostiteljstva/.

Objavljen je natječaj za provedbu podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih  usluga  za  ruralno  stanovništvo,  uključujući  slobodno  vrijeme  i  kulturne aktivnosti  te  povezanu  infrastrukturu« - provedba tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja  u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«.

NAPOMENA:

Sredstva javne potpore iznose ukupno 50.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti,  a u skladu s točkom 8. podtočkom (1) Natječaja Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 18. travnja 2017. do 18. svibnja 2017. godine.

U skladu s člankom 18. Pravilnika, prihvatljivi korisnici su:

 • a) jedinice lokalne samouprave;
 • b) trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave;
 • c) javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, osnovnih škola;
 • d) udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem, (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije);
 • e) vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
 • f) lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.

Uz natječaj objavljena je i LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA ZA PODMJERU 7.4. (Prilog II.) za projekte/operacije.

Više na: http://www.apprrr.hr/podmjera-74---ulaganja-u-pokretanje-poboljsanje-ili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-usluga-za-ruralno-stanovnistvo-ukljucujuci-slobodno-vrijeme-i-kulturne-aktivnosti-te-povezanu-infrastrukturu-2049.aspx.

U sklopu Poziva Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za sufinanciranje energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, koji je službeno zatvoren 20. veljače u ponoć, Varaždinska županija, u suradnji s sa školama kojima je osnivača i Agencijom za razvoj Varaždinske županije prijavila je 3 projekta energetske obnove škola s područja Varaždinske županije, od ukupno 6 prijavljenih projekata s područja naše Županije. Riječ je o projektima energetske obnove Osnovne škole Franje Serta Bednja, Osnovne škole Veliki Bukovec te Srednje škole Novi Marof, ukupne vrijednosti gotovo 10 milijuna kuna. AZRA je pružala savjetodavnu podršku u pripremi projekata energetske učinkovitosti škola, dok je ulogu partnera u ovom Pozivu preuzeo Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 pregledao projekte i potvrdio njihovu spremnost za prijavu.

Prijavljen još 1 projekt škole u sklopu Programa podrške regionalnom razvoju

- Svrha Poziva je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, što će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50%, a što će se u još većem postotku realizirati i u ove tri škole koje smo prijavili na natječaj – istaknuo je direktor AZRA-e Krunoslav Lukačić te dodao da je na ovaj proziv prijavljen ukupno 231 projekt energetske obnove fakulteta, škola, vrtića te učeničkih domova diljem Hrvatske, ukupne vrijednosti oko 800 milijuna kuna, dok je predviđena alokacija Pozivom bila 152 milijuna kuna, no u ministarstvu najavljuju i mogućnost povećanja alokacije. Direktor AZRA-e ističe da je bila planirana prijava i još nekoliko projekata energetske obnove škola, jer operativni, odnosno ljudski kapaciteti AZRA-e i Županije to omogućuju, no ograničavajući faktor su kao i najčešće financijski kapaciteti. -No, zato je Varaždinska županija u suradnji s AZRA-om na jedan drugi natječaj prijavila još jedan projekt koji će doprinijeti povećanju energetske učinkovitosti škole, konkretno obnovu ovojnice zgrade Osnovne škole Novi Marof ukupne vrijednosti 1.229.590 kuna, u sklopu javnog poziva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekata u 2017. godini prema Programu podrške regionalnom razvoju, a u sklopu kojega će se provoditi aktivnosti izvođenja toplinske fasade, zamjena drvene stolarije, postojećeg pokrova, žlijebova i dijela oštećene drvene građe krovišta, postava toplinske izolacije na tavanu, i sl., te se nadamo da će ti svi projekti biti i odobreni za prijavu – izjavio je Lukačić.

Zadovoljstvo uspješnom prijavom novih projekata energetske obnove škola izrazio je i župan Predrag Štromar. -Varaždinska županija prednjači u energetskoj obnovi javnih zgrada, a tu mislim i na obrazovne institucije. Mi smo energetsku obnovu započeli još prije sedam godina i to vlastitim financijskim sredstvima, a na temelju toga napravljen je državni program energetske učinkovitosti kojeg država financira uglavnom s 40 posto. Drago nam je zbog toga. Naime, tu se radi o višemilijunskim uštedama, a dobiva se i novi, drugačiji odnosno ljepši izgled samih zgrada – kazao je župan Štromar.

Što se tiče same energetske obnove, u Osnovnoj školi Franje Serta Bednja energetska obnova izvršit će se kroz izvedbu toplinske izolacije vanjskog zida grijanog prostora, toplinske izolacije unutarnjeg zida grijanog prostora prema negrijanom prostoru, toplinske izolacije stropa i poda grijanog prostora prema vanjskom ili negrijanom prostoru te zamjenom postojeće stolarije, dok će se obnova sustava grijanja prostora izvršiti zamjenom postojećih radijatorskih ventila s dinamičkim radijatorskim termostatskim ventilima s regulatorom diferencijalnog tlaka, zamjenom postojećih cirkulacijskih crpki grijanja i ugradnjom solarnog sustava za pripremu PTV. Kombinacijom navedenih građevinsko-obrtničkih i strojarskih mjera ostvariti će se smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QHnd) na godišnjoj razini (kWh/god) za 69,14 % u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera. Provedbom projekta povećat će se udio OIE u apsolutnim potrebama za 2,36%, smanjit će se godišnja potrošnja primarne energije sa 302.790,90 kWh/god na 93.452,80 kWh/god te će doći i do smanjenja emisije CO2 za 71,63%. Ukupna vrijednost projekta je 2.130.011,81 kuna.

Kod Srednje škole Novi Marof energetskom obnovom predviđa se izvedba ETICS sustava toplinske izolacije vanjskih zidova, toplinske izolacije stropova prema negrijanom tavanu, toplinske izolacije poda prema negrijanom podrumu, izolacije unutarnjih zidova prema negrijanom podrumu te zamjene dijela postojeće stolarije. Osim navedenog, predviđa se i modernizacija sustava grijanja ugradnjom energetski visokoučinkovite dizalice topline zrak-voda te kondenzacijskog plinskog uređaja (sa pripadajućom upravljačkom i regulacijskom opremom) za grijanje prostora, uz izvođenje elektroinstalacijskih krugova za napajanje i upravljanje strojarskih instalacija. Naposljetku, predviđena je i ugradnja integrirane sunčane elektrane namijene proizvodnji električne energije s ciljem smanjenja ili anuliranja vlastite potrošnje električne energije. Kombinacija navedenih projektnih aktivnosti rezultirat će smanjenjem potrošnje energije za grijanje (QHnd) na godišnjoj razini (kWh/god) za 73,14% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje prije provedbe navedenih mjera i korištenje OIE. Provedbom projekta povećat će se udio OIE u apsolutnim potrebama za 67,31%, smanjit će se godišnja potrošnja primarne energije sa 141.290 kWh/god na 10.337 kWh/god te će doći i do smanjenja emisije CO2 sa 28,52t na 1,99t, odnosno za 93,03%. Ukupna vrijednost projekta je 1.626.790,17 kuna.

U Osnovnoj školi Veliki Bukovec energetska će se obnova izvršiti kroz izvedbu povećanja toplinske zaštite ovojnice zgrade (vanjskih zidova, zidova prema tlu, podova prema tlu, stropova prema provjetravanom tavanu, kosih krovova iznad grijanog prostora te vanjske stolarije), unaprjeđenje termotehničkih sustava za grijanje (kotao), zamjenu unutarnje rasvjete energetski učinkovitijom te uvođenje sustava obnovljivih izvora energije (dizalica topline i fotonaponski moduli). Kombinacijom navedenih građevinsko-obrtničkih i strojarskih mjera ostvariti će se smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QHnd) na godišnjoj razini (kWh/god) za 52,99% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera. Provedbom projekta povećat će se udio OIE u apsolutnim potrebama za 49,73%, smanjit će se godišnja potrošnja primarne energije sa 1,24 GWh/god na 0,58 GWh/god te će doći i do smanjenja emisije CO2 za 69,74%. Ukupna vrijednost projekta je 5.461.944,98 kuna.

Nakon dvije godine čekanja, 20. veljače otvara se natječaj Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju vezano iz Programa ruralnog razvoja, mjera 7. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.
Kako je rečeno na današnjem sastanku s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i Agencije, kojeg je u Županijskoj palači organizirala AZRA, Podmjera 7.4 u sklopu programa ruralnog razvoja namijenjena je razvoju, obnovi i izgradnji lokalne infrastrukture.


Kad se govori o lokalnoj infrastrukturi, govori se o dječjim vrtićima, igralištima, društvenim i kulturnim domovima, informativnim centrima. U ovom natječaju koji će se otvoriti 20. veljače bit će dostupno 50-ak milijuna eura. To je prvi natječaj za koji se već gotovo dvije godine čeka da se objavi.
- Interes s terena je ogroman što se tiče ovog natječaja. Stoga smo po jedinicama lokalne samouprave po Hrvatskoj krenuli prezentirati novosti u načinu provedbe natječaja. Cilj Ministarstva je doći od kraja natječaja do ugovora s korisnicima u roku od 120 dana. To je nešto što je dosad bilo gotovo nemoguće s obzirom na to da se mjera 4.1 objavljena u 2015. de facto ugovorila tek prije mjesec dana - rekao je na sastanku pomoćnik ministra poljoprivrede Krešimir Ivančić.


Kako je istaknuo direktor AZRA-e Krunoslav Lukačić, ova radionica od pomoći je svim jedinicama lokalne samouprave kako bi mogli razjasniti sve one nejasnoće koje bi se mogle javiti prilikom prijave projekata na natječaje.
- Kao agencija imamo ugovore s određenima općinama i gradovima za pripremu i provedbu projekata kako bi što spremnije i što brže mogli sve prijaviti na natječaje. Alokacija za ovu mjeru u ovome natječaju je svega  50 milijuna eura. Ukoliko uzmemo u obzir da u RH imamo 428 općina i 127 gradova koji se mogu prijaviti na navedenu mjeru, a isto tako se mogu javiti i udruge te poduzeća u vlasništvu JLS-a, tada dolazimo do zaključka da je 50 milijuna eura nedostatan iznos za sve. Prijava će biti puno, stoga moramo biti spremni da čim prije prijavimo projekte na natječaj. Ovo je prvi takav sastanak i zahvaljujem i Ministarstvu poljoprivrede, odnosno pomoćniku ministra Krešimiru Ivančiću koji je našao vremena i spremnosti da ovo odradi za jednice lokalne samouprave Varaždinske županije - naveo je Lukačić.
Ivančić je istaknuo kako se radi na tome da se maksimalno olakša cijeli postupak, osobito što se tiče administrativnog dijela.
- Naš interes je, a to smo se i obvezali u sklopu partnerskog sporazuma koji imamo, smanjiti administrativni teret za korisnika. To znači ne pitati za nepotrebnu dokumentaciju, ne raditi tzv. "gold plating", da se do sredstava Europske unije može doći. Samo je potrebno tražiti dokumentaciju koja je nužna, a drugi dio dokumentacije prikupiti unutar sustava, kao što smo sad radili na natječajima za mjere 6.1 i 6.3, gdje je Agencija tražila od drugih institucija dokumentaciju koju bi inače tražila od korisnika. To su značajna poboljšanja u sustavu koja su se već trebala implementirati i ranije, ali implementiraju se sad - pojasnio je.
Postavljeno je i pitanje što s projektima koji su bili spremni prije dvije godine te hoće li i oni sada doći na red.
- Pitanje je cjelokupne dokumentacije koja je bila pripremljena. Ako su građevinske dozvole još uvijek važeće, oni se mogu prijaviti i u sklopu ovog natječaja. Ono što je ograničavajući faktor je veličina investicije. Maksimalni iznos javnih sredstava koji može biti dostupan za takvu namjenu je milijun eura. To je ograničavajući faktor, ali bio je jedini uvjetni način da postignemo mogućnost ulaganja u takvu infrastrukturu, da se s Komisijom obvežemo na jasnu granicu gdje prestaje lokalna infrastruktura, a gdje počinje velika infrastruktura - naveo je pomoćnik ministra.
Program ruralnog razvoja nije naimjenjen samo poljoprivrednicima, što se često poistovjećuje. Taj program je puno širi, a interes je, naglasio je Ivančić, da ljudima omoguće uvjete života u ruralnim područjima kakve imaju u urbanim područjima, kako se ne bi događala depopulacija koja se nažalost događa.
- Dakle, treba ulagati i u druge aspekte, osim same poljoprivrede. Objava natječaja je 20. veljače, a prijave će se početi zaprimati oko 15. travnja kako bi ljudima dali primjeren rok da pogledaju natječaj i pripreme svoje projekte u skladu s natječajem - zaključio je Ivančić.

Sastanak je organiziran u sklopu projekta „Razvoj mreže podrške korisnika ESI fondova“, koji AZRA provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Prioritetna os 10 -Tehnička pomoć, vrijednosti gotovo 1,5 milijuna kuna, od čega se iz Europskog fonda za regionalni razvoj financira 85%, dok se preostalih 15% financira iz proračuna AZRA-e d.o.o.
Projekt traje do 31. prosinca 2018. godine i u tom će se periodu provoditi aktivnosti pružanja pomoći javnopravnim tijelima te općinama i gradovima s područja Varaždinske županije, kao i samoj Županiji i to kroz dvije osnovne vrste aktivnosti; kroz savjetodavnu podršku za pripremu i provedbu projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova te kroz informativno-edukativne aktivnosti.
Od početka provedbe projekta, 1. listopada do sada, AZRA d.o.o. je održala niz individualnih sastanaka s javnopravnim tijelima u svrhu njihovog poticanja za prijavu na različite natječaje raspisane iz strukturnih i investicijskih fondova te je pružila savjetodavnu podršku za pripremu 4 projektna prijedloga različitim javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije.
Riječ je o pripremi projekta Model razvoja potencijala i praćenja darovitih učenika Varaždinske županije koji je Varaždinska županija prijavila u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., vrijednosti gotovo milijun kuna.


AZRA također pruža savjetodavnu podršku za pripremu projekta Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji, na kojem je prijavitelj Varaždinska županija, dok je partner na projektu Dom zdravlja Varaždinske županije, čiji je maksimalni iznos bespovratnih sredstava za Varaždinsku županiju preko 11 milijuna kuna.
AZRA je pružala i savjetodavnu podršku u pripremi nekoliko projekata energetske učinkovitosti škola prijavljenih na natječaj Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, vrijednosti gotovo 10 milijuna kuna.
Isto tako, iz skupine informativno-edukativnih aktivnosti do sada je organiziran jedan informativni dan o europskim socijalnim i investicijskim fondovima. Također, uskoro je u planu organizacija drugog informativnog dana, okruglog stola, kao i edukacije za javnopravna tijela iz područja državnih potpora.


- Sve su to mogućnosti koje besplatno nudimo JLS-ima s područja Varaždinske županije, što bi trebala biti ogromna pomoć i iskorak prema našim općinama i gradovima, posebno ako se uzme u obzir činjenica da se AZRA financira od strane Županije samo 35%, dok ostalo ostvarujemo na tržištu - ističe direktor AZRA-e Krunoslav Lukačić te još jednom poziva sve zainteresirane prijavitelje, općine i gradove s područja Varaždinske županije i sva ostala javnopravna tijela od interesa za gospodarski i društveni razvitak Varaždinske županije koja se financiraju iz lokalnih/regionalnih proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave s područja Varaždinske županije, da se s povjerenjem obrate AZRA-i za potrebnu pomoć i prijavu njihovih projekata.

 

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza