Ovom operacijom osigurava se financiranje troškova rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Opći cilj operacije je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama

Specifični cilj operacije je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje

Ciljne skupine su:

- Osobe koje će biti angažirane kao pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici

- Učenici s teškoćama u razvoju uključeni u osnovnoškolske ili srednjoškolske programe u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama koji svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoćnika u nastavi / stručnog komunikacijskog posrednika odnosno imaju:

- Značajna motorička oštećenja zbog kojih nisu u mogućnosti obavljati osnovne životne radnje i/ili samostalno sudjelovati u odgojno-obrazovnim aktivnostima sukladno skupini 4., podskupinama 4.1., 4.2. i 4.3. Orijentacijske liste Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju,

- Značajne teškoće u komunikaciji i socijalnim interakcijama koje onemogućavaju učenika u samostalnom izvršavanju odgojno-obrazovnih aktivnosti (poremećaji iz autističnog spektra) sukladno podskupini 6.5. Orijentacijske liste Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju,

- Teškoće u intelektualnom funkcioniranju zbog kojih nisu u mogućnosti samostalno sudjelovati u odgojno-obrazovnim aktivnostima u uvjetima koje redovita ili posebna ustanova ima osigurane, ali mogu pratiti utvrđen primjereni program odgoja i obrazovanja sukladno skupini 5., podskupinama 5.1., 5.2. i 5.3. Orijentacijske liste Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju,

- Senzoričke poteškoće povezane s oštećenjem vida sukladno skupini 1. Orijentacijske liste ili oštećenjem sluha sukladno skupini 2. Orijentacijske liste zbog kojih nisu u mogućnosti samostalno sudjelovati u odgojno-obrazovnim aktivnostima,

- Ponašanja koja ih značajno ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njihovu fizičku sigurnost i fizičku sigurnost drugih učenika, a uključeni su u neki od oblika psihosocijalne podrške izvan školske ustanove sukladno skupini 6. Orijentacijske liste. 

 

Sufinanciranje projekata u sklopu ovog Poziva od strane prijavitelja i/ili partnera je obavezno a stope sufinanciranja određene su sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13) kako slijedi:

5% - gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti ispod 75% prosjeka RH

8% - gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti između 75 i 100% prosjeka RH

15% - gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti između 100 i 125% prosjeka RH

20% - gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti veći od   125% prosjeka RH

 

Okvirni maksimalni iznosi:

Do 2.000.000,00 kn za sve osnivače osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) izuzev Grada Zagreba i Osječko-baranjske, Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske, Međimurske i Zagrebačke županije)

Do 2.500.000,00 kn za Osječko-baranjsku, Splitsko-dalmatinsku, Primorsko-goransku, Međimursku i Zagrebačku županiju kao osnivače osnovnih i srednjih škola

Do 5.000.000,00 kn za Grad Zagreb kao osnivača osnovnih i srednjih škola

 

POZIV NA INFORMATIVNU RADIONICU

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II" (Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.) održat će se 9. lipnja 2016. godine u konferencijskoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb. Predviđeno trajanje radionice je od 9.00 do 15.00 sati.

Više na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1245.

Ponedjeljak, 30 Svibanj 2016 07:24

Objavljen natječaj "Kompetentnost i razvoj MSP"

Ministarstvo poduzetništva i obrta, objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Kompetentnost i razvoj MSP".

Predmet: poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, posebice kroz izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica

Namjena: poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice

Cilj: jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

 

Prihvatljive aktivnosti:

1. Regionalne potpore dodjeljuju se za početno ulaganje. Opravdani su troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, a uključuju slijedeće troškove:

 • priprema zemljišta
 • krčenje zemljišta
 • trošak gradnje, rekonstrukcije, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i njihovog neposrednog okruženja i okoline, direktno povezanima s rezultatima projekta
 • komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka, trošak uporabne dozvole
 • nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač
 • troškovi montaže opreme i strojeva također su prihvatljivi ako su prikazani na istom računu s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme
 • ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta
 • nabava mjernih uređaja povezanih s projektom
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta
 • nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva, ako udovoljava čl. 7 Programa potpora

Više na: http://www.europski-fondovi.eu/vijesti/objavljen-natje-aj-kompetentnost-i-razvoj-msp.

 

 

 

Predmet natječaja je dodjela sredstava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manjaod 6.000 EUR za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 EUR za ulaganja u ostalim sektorima.

Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje jesu:

 • ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika s pripadajućom opremom i infrastrukturom;
 • ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom;
 • ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za obradu, preradu, skladištenje, transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom.

Prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine.

Ukupna sredstva javne potpore iznose ukupno 9.500.000,00 EUR. Najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 5.000,00 EUR, a najviša 1.000.000,00 EUR.

Kod ulaganja u integrirani/zajednički projekt, najviša vrijednost javne potpore može iznositi 5.000.000,00 EUR.

Rok za podnošenje prijave počinje teći od 6. lipnja 2016. godine i traje do 6. listopada 2016. godine.

Više na: http://www.apprrr.hr/objavljen--natjecaj-za-provedbu-operacije-413-“koristenje-obnovljivih-izvora-energije“--1973.aspx.

1. Za udruge koje su usmjerene podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece za financijsku potporu projektima i programima koji doprinose podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece. Ukupno planirana vrijednost Poziva je 3.500.000,00 kuna. Rok za dostavu prijava je 20. lipnja 2016. godine.

Više na: http://www.mspm.hr/novosti/najave/poziv_za_prijavu_projekata_i_programa_udruga_usmjerenih_podrsci_obitelji_i_promicanju_i_zastiti_prava_djece

2. Za udruge koje su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima u Republici Hrvatskoj za financijsku podršku projektima koji doprinose prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima na području Republike Hrvatske. Ukupno planirana vrijednost Poziva je 4.000.000,00 kuna. Rok za dostavu prijava je 27. lipnja 2016. godine.

Više na: http://www.mspm.hr/novosti/najave/poziv_za_prijavu_projekata_udruga_u_podrucju_prevencije_nasilja_nad_i_medu_djecom_i_mladima_u_2016_godini

3. Za udruge mladih i za mlade, te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za financijsku potporu projekata usmjerenih mladima.

Na Poziv se mogu prijaviti projekti za sljedeća prioritetna područja:

 • A.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

 • A.2. Lokalni info-centri

 • A.3. Lokalni i regionalni programi za mlade

 • A.4. Osposobljavanje za (društveno) poduzetništvo i samozapošljavanje

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 4.300.000,00 kuna. Rok za dostavu prijava je 24. lipnja 2016. godine.

Više na: http://www.mspm.hr/novosti/najave/poziv_za_prijavu_projekata_usmjerenih_mladima_za_financijsku_potporu_iz_raspolozivih_sredstava_dijela_prihoda_od_igara_na_srecu_i_drzavnog_proracuna_za_2016_godinu

 

 

 

Utorak, 17 Svibanj 2016 06:19

Potpore Hrvatske turističke zajednice

Hrvatska turistička zajednica će i u 2016. godini dodjeljivati bespovratna sredstva putem programa potpora s ciljem unapređenja proizvoda, stvaranje prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma i zemlje u cjelini, te obogaćivanja ponude u pred i posezoni.

Projekti, inicijative i događanja kojima će se odobriti potpora odabrat će se sukladno razrađenim kriterijima, dok će odluku o izboru i visini potpora donijeti Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice na prijedlog sukladnog Povjerenstva.

Programi u 2016. godini:

 • Potpore događanjima,
 • Potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima,
 • Potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima,
 • Potpore razvoju DMK.

Tako je objavljen Javni poziv za program „Potpore događanjima" u 2016. godini, Javni poziv za izbor potencijalnih kandidata za razvoj destinacijskih menadžment kompanija (DMK) te dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2016. godini, kao i Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2016. godini.

Predmet Javnog poziva za „Potpore događanjima" je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koje doprinose ciljevima kao što su unapređenje turističkog proizvoda (ponude) pojedine destinacije i Hrvatske u cjelini, produljenje turističke sezone, povećanje turističkog prometa i jačanje snage brenda hrvatskog turizma. Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju događanja sukladno sljedećim programima: potpore događanjima na turistički nerazvijenim PPS područjima; potpore nacionalnim i regionalnim događanjima te potpore za TOP događanja. Javni poziv otvoren je do 30. svibnja.

Javni poziv za izbor potencijalnih kandidata za razvoj DMK te dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2016. godini dodjeljuje se s ciljem stvaranja poticajnog okruženja za uspješni razvoj nove ponude složenih turističkih proizvoda za turističko tržište posebnih interesa koji su preduvjet za poboljšanja konkurentske sposobnosti hrvatskog turizma, produženje sezone i tržišnu valorizaciju turističkih potencijala svih hrvatskih područja. Korisnicima ovih potpora bit će osigurana tehnička i savjetodavna podrška do kraja 2016. u vidu opće savjetodavne podrške, specifične savjetodavne podrške u pitanjima pripreme i provedbe poslovnog plana i modela DMK te u vidu specifične savjetodavne podrške u pitanjima razvoja novih složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa. Javni poziv otvoren je također do 30. svibnja.

Više na: http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Potpore-HTZ-a.

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja donijelo je Naputak o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave dodjelom sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu kojim se utvrđuje način, uvjeti i kriteriji na temelju kojih Ministarstvo vrši raspodjelu u okviru raspoloživih financijskih sredstava iz Državnog proračuna za 2016. godinu i dodjeljuje ih gradovima, općinama i županijama za izradu prostornih planova uređenja. 

Zbog važnosti, prioritet u dodjeli sredstava imat će prostorni planovi uređenja grada odnosno općine. Prilikom raspodjele sredstava u obzir će se uzimati nekoliko kriterija a to su između ostaloga: indeks razvijenosti, strateška važnost u odnosu na velike razvojne, infrastrukturne i prirodne sustave, očekivana dinamika izgradnje i regionalne funkcije, broj stanovnika, razvojne mogućnosti, mogućnost financiranja iz vlastitih sredstava, mogućnost sufinanciranja projekata iz EU fondova te stupanj izrađenosti plana.

Dodijeljena sredstva moraju se iskoristiti isključivo za predmetnu namjenu a Ministarstvu će biti potrebno dostavljati izvješća o utrošenim sredstvima za izradu plana nakon utroška istih - s izdanim računima i uplatnicama po računima.

Više na: http://www.mgipu.hr/.

 

 

 

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Vremenska prognoza

Varazdin

Datum i vremenska prognoza