Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaje za mjere iz „Vinske omotnice“. Cilj je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o određenoj mjeri.

 

U pitanju su sljedeći natječaji:

 

1.Mjera Restrukturiranje i konverzija vinograda

 

Prihvatljivi prijavitelji su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar.

 

Ukupno prihvatljivi troškovi su 1.500.000,00 EUR. Razina potpore iznosi 50% ukupno utvrđenih prihvatljivih troškova.

 

Rok za podnošenje prijava je do 16. svibnja 2016. godine.

 

2. Mjera Investicija u vinarije i marketing vina

 

Prihvatljivi prijavitelji su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar.

 

Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu u ovoj mjeri su 3.000.000,00 EUR. Minimalni iznos potpore po projektu je 5.000,00 EUR.

 

Rok za podnošenje prijava  je do 16. svibnja 2016. godine.

 

 

 

Poziv je otvoren s ciljem podrške projektima koji doprinose prekograničnom utjecaju i koristima za projektne partnere, ciljne skupine, programsko područje i područje projekta kroz četiri prioritetne osi: 

1. Poboljšanje kvalitete usluga u sektoru javne zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 

2. Zaštita okoliša i prirode, unaprjeđenje prevencije rizika i promocija održive energije i energetske učinkovitosti 

3. Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturnog i prirodnog nasljeđa 

4. Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja programskom području 

 

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela/institucije (instituti, razvojne agencije),

 • Nevladine organizacije (udruge građana, razvojne agencije, lokalne akcijske grupe, komore, stručne udruge), 

 • Obrazovne institucije (sveučilišta, fakulteta i otvorenih učilišta, ustanove za obrazovanje odraslih, osnovne i srednje škole), 

 • Tijela lokalne i regionalne vlasti,

 • Institucije za podršku poslovanju,

 • Organizacije za pružanje socijalnih i zdravstvenih usluga,

 • Javne neprofitne organizacije, uključujući institute, sveučilišta, fakultete,

 • Međunarodne organizacije koje djeluju u okviru nacionalnog prava jedne od zemalja sudionica ili po međunarodnom pravu pod uvjetom da je međunarodna organizacija ispunjava programske i nacionalne zahtjeve. 

  Prihvatljive aktivnosti:

   

  Prioritetna os 1:

 

 • Jačanje učinkovitosti javnih ustanova iz sustava zdravstvene zaštite i socijalne skrbi kroz povećanje dostupnosti usluga, 

 • Primjena ICT rješenja u cilju poboljšanja usluga te umrežavanje svih relevantnih dionika. 

  Prioritetna os 2: 

   

 

 • Jačanje svijesti o potrebi očuvanja okoliša,

 • Izrada i provedba planova upravljanja zaštićenim područjima, zaštita i obnova bioraznolikosti,

 • Unaprjeđenje sustava za upravljanje vodama i otpadom,

 • Poboljšanje sustava za zaštitu od elementarnih nepogoda kroz razvoj relevantnih planova i inicijativa i uspostavu centara za krizne situacije,

 • Promicanje korištenja obnovljivih izvora energije, poticanje energetske učinkovitosti kroz izradu relevantnih studija, akcijskih planova i ulaganja u infrastrukturu,

 • Zajedničke inicijative u cilju poboljšanja pravnog okvira u području obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. 

  Prioritetna os 3: 

   

 

 • Razvoj, promicanje i markiranje zajedničkih grana turizma, razvoj novih turističkih proizvoda, potpora turizmu kroz poboljšanje turističke infrastrukture,

 • Razvoj i primjenu ICT i inovativnih rješenja u sektoru turizma,

 • Jačanje ljudskih potencijala u sektoru turizma,

 • Vrednovanje, očuvanje, obnova i oživljavanje kulturne, povijesne i prirodne baštine, npr. UNESCO te drugih povijesnih i kulturnih znamenitosti i krajolika, uključujući i omogućavanje ili poboljšanje pristupa do njih,

 • Razvoj inicijativa za provedbu prekograničnih kulturnih događanja
  – Edukativni programi u sustavu osiguranja kvalitete i standardizacije.

  Prioritetna os 4:

   

 

 • Poboljšanje učinkovitosti institucija koje pružaju potporu u poslovanju, uspostava i jačanje klastera i poslovnih mreža, poticanje poduzetništva kroz organizaciju edukativnih programa za jačanje poduzetničkih vještina,

 • Standardizacija, zaštita i promocija proizvoda, poticanje razvoja inovativnih proizvoda i usluga,

 • Jačanje suradnje između poduzetništva, centara za istraživanje i razvoj i obrazovnih institucija u cilju povećanja konkurentnosti.

  Iznos sufinanciranja:

   

  Minimalan iznos sufinanciranja iznosi 400.000 €, dok je maksimalan između 1.000.000 i 2.000.000 €, ovisno o prioritetnoj osi u sklopu koje se projekt prijavljuje. 

  Više na: http://www.europski-fondovi.eu/content/prvi-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-interreg-ipa-program-prekograni-ne-suradnje.

 

Izaslanstvo općine Čapljina predvođeno načelnikom općine dr. Smiljanom Vidićem proteklog je tjedna boravilo u službenom posjetu Varaždinskoj županiji gdje su se sastali s predstavnicima Agencije za razvoj Varaždinske županije - AZRA i predstavnicima Garancijske agencije Varaždinske županije – GARA, kao i županom Predragom Štromarom.

Cilj posjete je bio povezivanje i širenje zajedničke međunarodne suradnje u području strateškog planiranja, izrade projekata za nacionalne i EU fondove, kao i izrada te savjetovanje u vezi poslovnog planiranja, s ciljem prenošenja primjera dobre prakse i pozitivnih iskustava Agencije za razvoj.

Na sastanku je direktor AZRE Krunoslav Lukačić predstavnicima općine prezentirao djelatnosti AZRA-e, iskustvo u privlačenju EU sredstava te uspješno realizirane projekte. Načelnik Vidić je istaknuo zadovoljstvo uspješnim rezultatima Agencije te podrškom koju pruža za jedinice lokalne i regionalne samouprave te ukazao na daljnju poslovnu suradnju s AZRA-om, koja je dogovorena već i prilikom prvog susreta te će se tako općina Čapljina kao partner uključiti u jedan EU projekt koji trenutno priprema AZRA.

U sklopu posjete Varaždinskoj županiji izaslanstvo općine Čapljina posjetilo je i Županijsku palaču gdje ih je primio župan Varaždinske županije Predrag Štromar s kojim su razmijenjena međusobna iskustva, ali i problemi u regionalnoj samoupravi te mogućnosti potencijalne suradnje.

 

Objavljen je prvi poziv na podnošenje projektnih prijedloga INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. objavili su Ured Premijera Mađarske kao Upravljačko tijelo Programa te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske kao Nacionalno tijelo u Programu.

Poziv ima tri prioriteta:
– Prihvatljivo korištenje prirodnih i kulturnih dobara: kulturnu i prirodnu baštinu u regiji pretvoriti u turističke atrakcije koje će donositi prihode te održavati ekološku raznolikost u pograničnom području;
– Suradnja: uključivanje društvenih i institucionalnih sudionika u prekograničnu suradnju
– Obrazovanje: poboljšanje uloge obrazovnih ustanova kao intelektualnih centara za povećanje baze znanja u regiji

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su:
– Tijela javne vlasti;
– Organizacije koje imaju pravnu osobnost, rade u svrhu ispunjavanja potreba u općem interesu, a nemaju industrijski ili trgovački karakter;
– Neprofitne organizacije uspostavljene za ispunjavanje potreba u općem interesu.

Prihvatljivo područje provedbe projekta definirano je Programom, a čine ga tri mađarske regije te osam hrvatski županija (Međimurska županija, Koprivničko-križevačka županija, Virovitičko-podravska županija, Osječko-baranjska županija, Varaždinska županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Požeško-slavonska županija i Vukovarsko-srijemska županija).

Prihvatljive aktivnosti su detaljno objašnjene u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga (eng. Guidelines for Applicants), a odnose se na ostvarenje prethodno navedenih prioriteta i njihovih specifičnih ciljeva.

Raspoloživa ukupna sredstva za ovaj Poziv su 26.528.785,00 EUR. Za prioritet „Prihvatljivo korištenje prirodnih i kulturnih dobara“ je namijenjeno 21.328.785,00 EUR, za prioritet „Suradnja“ 2.500.000,00 EUR te za prioritet „Obrazovanje“ 2.700.000,00 EUR. Stopa sufinanciranja je 85%.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je do 31. svibnja 2016. godine, u 17 h (po srednjoeuropskom vremenu), a što je i isključivi rok za dostavu projektnih prijedloga.

Više na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1196.

Ponedjeljak, 29 Veljača 2016 13:45

"Tjedan EU fondova"

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u suradnji s drugim partnerskim institucijama, najavljuje održavanje informativno-edukativnog događaja pod nazivom "Tjedan EU fondova" koji će se održati od 7. do 11. ožujka 2016. u Kongresnom centru Forum Zagreb, (Radnička cesta 50).

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je nacionalno tijelo odgovorno za koordinaciju informativnih i obrazovnih aktivnosti o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova). Svrha koordinacije je osiguranje pravovremene podrške i jačanja postojećih kapaciteta državne i javne uprave, jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, nevladinih organizacija, znanstvenog sektora i drugih potencijalnih korisnika u aspektima ključnim za uspješno korištenje sredstava iz ESI fondova.

Svrha ovog petodnevnog događanja je široj javnosti i potencijalnim korisnicima predstaviti sve mogućnosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova,  kao i dobrobiti koju oni nose Republici Hrvatskoj.

U okviru svakog pojedinog dana predstavit će se mogućnosti financiranja iz različitih tematskih područja ulaganja u financijskoj perspektivi 2014.-2020., prikazati primjeri dobre prakse i razmijeniti iskustva kroz panel diskusije u sljedećim tematskim područjima: poslovna konkurentnost, mogućnosti za poduzetnike; kulturna baština i socijalna uključenost, održivost resursa i energetska učinkovitost, znanost, tehnologija i mobilnost; Europski socijalni fond - stvaranje mogućnosti; program ruralnog razvoja te operativni program pomorstvo i ribarstvo.

Detaljan program "Tjedna EU fondova" na: https://drive.google.com/file/d/0B8cpttsT5nx6NUJFUVFPd0h6UGc/view.

Opći cilj Programa transnacionalne suradnje Interreg Adrion je putem inovativnih politika i upravljačkih procesa osnažiti europske integracije među partnerskim državama te korištenjem bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa u okruženju Jadranskog i Jonskog mora povećati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju Programskog područja. Programski dokument (Interreg V-B Adriatic-Ionian Cooperation Programme) usvojen od strane Europske komisije 20. listopada 2015. godine predstavlja pravnu osnovu ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Specifični ciljevi Programa podijeljeni su kroz tri prioriteta:
Prioritet 1. Inovativna i Pametna regija: Podržati razvoj regionalnog inovacijskog sustava za Jadransko-jonsko područje.
Prioritet 2. Održiva regija: Promovirati održivu valorizaciju i očuvanje prirodnih i kulturnih dobara u Jadransko-jonskom području; Povećati kapacitete u transnacionalnom rješavanju ranjivosti okoliša, fragmentaciji i očuvanju ekosustava u Jadransko-jonskom području.
Prioritet 3. Povezana regija: Povećati kapacitet za integrirani prijevoz i usluge mobilnosti i multimodalnosti u Jadransko-jonskom području.

Prihvatljivi prijavitelji su javne i privatne organizacije sa sjedištem u Jadranskoj i jonskoj regiji. U Programu transnacionalne suradnje Interreg Adrion sudjeluju četiri države članica Europske unije: Grčka, Hrvatska, Italija i Slovenija te četiri IPA države: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija.

Prihvatljive aktivnosti trebaju rezultirati sljedećim outputima:
– Umrežavanje
– Zajednički sustavi upravljanja i sporazumi o suradnji
– Strategije i akcijski planovi
– Metode i alati
– Pilot-aktivnosti (projekti malih razmjera ulaganja i demonstracijski projekti)

Ukupan budžet programa (bez nacionalnog sufinanciranja) iznosi 99.156.616,00 EUR, od čega će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) financirati 83.467.729,00 EUR, a iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) 15.688.887,00 EUR.

Rok za prijavu na Poziv je 25. ožujka 2016. do 17:00 (CET). Projektni prijedlozi dostavljaju se na engleskom jeziku putem elektronskog sustava za praćenje (e-MS) dostupnom na www.interregadrion.eu.

 

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza