1. Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

Svrha Poziva: podrška procesu deinstitucionalizacije sustava pružanja socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj putem infrastrukturnih ulaganja u prenamjenu i opremanje institucija.

Predmet Poziva: prilagoditi 18 domova socijalne skrbi/centara za pružanje usluga u zajednici za osobe s invaliditetom za potrebe pružanja usluga u zajednici putem infrstrukturnih ulaganja.

Prihvatljivi korisnici:

 • Dom za odrasle osobe Bjelovar
 • Dom za odrasle osobe Blato, Korčula
 • Centar za rehabilitaciju Pula
 • Dom za odrasle osobe „Vila Maria“, Pula
 • Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj
 • Dom za odrasle osobe „Bidružica“- Desinić
 • Centar za pružanje usluga u zajednici „JA kao i TI“ - Osijek
 • Dom za odrasle osobe „Ljeskovica“
 • Centar za rehabilitaciju Rijeka
 • Dom za odrasle osobe „Turnić“ Rijeka
 • Centar za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ – Split
 • Centar za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ Vrlika
 • Centar za rehabilitaciju „Mir“, Kaštel Novi – Rudine
 • Dom za odrasle osobe „Trogir“
 • Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ – Vinkovci
 • Centar za rehabilitaciju „Stančić“ – Dugo Selo
 • Centar za rehabilitaciju Zagreb
 • Dom za odrasle osobe Zagreb. 

Iznos sufinanciranja:

Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 150.000,00 kn.
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 9.000.000,00 kn.

Stopa sufinanciranja:

Projekt se može financirati u iznosi do 100% prihvatljivih izdataka.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 1. rujna 2016. godine.
Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2019. godine.
Više na: http://www.europski-fondovi.eu/content/unaprje-ivanje-infrastrukture-za-pru-anje-socijalnih-usluga-u-zajednici-osobama-s


2.Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

Svrha Poziva: podrška procesu deinstitucionalizacije sustava pružanja socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj putem infrastrukturnih ulaganja u prenamjenu i opremanje institucija.

Predmet Poziva: prilagoditi 13 domova socijalne skrbi/centara za pružanje usluga u zajednici za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju za potrebe pružanja usluga u zajednici putem infrastrukturnih ulaganja.

Prihvatljivi korisnici:

 • Dječji dom Zagreb;
 • Dom za odgoj djece i mladeži Zagreb;
 • Odgojni dom Bedekovčina;
 • Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe „Braća Mažuranići“ – Novi Vinodolski;
 • Dječji dom „Ivana Brlić Mažuranić“ – Lovran;
 • Centar za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ – Selce;
 • Odgojni dom Mali Lošinj;
 • Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka;
 • Centar za pružanje usluga u zajednici „Kuća sretnih ciglica“ – Slavonski Brod;
 • Dom za djecu „Maestral“ – Split;
 • Dom za odgoj djece i mladeži Split;
 • Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek
 • Dom za odgoj djece i mladeži Osijek.

Iznos sufinanciranja:

Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 152.000,00 kn.
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 15.200.000,00 kn.

Stopa sufinanciranja:

Projekt se može financirati u iznosi do 100% prihvatljivih izdataka.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 1. rujna 2016. godine.
Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2020. godine.

Više na: http://www.europski-fondovi.eu/content/unapre-ivanje-infrastrukture-pru-atelja-socijalnih-usluga-djeci-i-mladima-kao-podr-ka

Utorak, 19 Srpanj 2016 13:15

Natječaji u području zdravstva

Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova otvorilo je natječaje za prijavu projekata iz područja zdravstva koji se odnose na ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu radi bolje dostupnosti u udaljenim i depriviranim područjima, ulaganje u hitnu zdravstvenu zaštitu te poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama.

 

1. Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini

U okviru ovog Poziva planira se provedba operacije 9a1.1 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, koja uključuje aktivnosti navedene u točci 3.2 Uputa za prijavitelje, a koje će se provoditi u 18 prihvatljivih županija (područja iz I. i II. skupine po indeksu razvijenosti i otoci).

Prihvatljivim županijama u svojstvu korisnika na raspolaganju je ukupno 171.800.000,00 HRK bespovratnih sredstava koja se dodjeljuju putem ovog postupka dodjele. Poziv se vodi kao trajni ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s mogućnošću dostave / slanja projektnih prijedloga od 1. rujna 2016. godine do 31. prosinca 2020. godine.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava EFRR-a koji može biti dodijeljen za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 85% ukupnih prihvatljivih izdataka, odnosno najviše iznos koji je alociran po pojedinom Prijavitelju sukladno Tablici 1 ovog Sažetka. Preostali iznos (najmanje 15 % ukupnih prihvatljivih izdataka) osigurava Prijavitelj kao vlastiti udio sufinanciranja. Osim navedenog, Prijavitelj snosi i sve neprihvatljive izdatke neovisno po kojoj osnovi je utvrđena neprihvatljivost.

Svrha ovog Poziva: poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije svega u izoliranim i depriviranim područjima, čime će se smanjiti broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice u tim područjima za najmanje 15 % jer će se na razini primarne zdravstvene zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka.

Predmet ovog Poziva: poboljšati uvjete za potrebe pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i kod koncesionara primarne zdravstvene zaštite u 18 županija putem ulaganja u opremu i infrastrukturnih ulaganja.

Dozvoljene aktivnosti podijeljene su u dvije grupe:

1. Grupa 1 - Kupovina opreme kojom se doprinosi proširenju usluge primarne zdravstvene zaštite u prihvatljivom području te doprinosi smanjenju upućivanja pružatelja primarne zdravstvene skrbi u bolnice - 110.600.000,00 kn

2. Grupa 2 - Manji infrastrukturni zahvati na domovima zdravlja kako bi se uskladili sa Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti - 61.200.000,00 kn

Više na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1269.

 

2. Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti

U okviru ovog Poziva planira se provedba operacije 9a1.2 Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti koja uključuje aktivnosti navedene u točci 2.7 Uputa za prijavitelje.

Na razini hitne zdravstvene zaštite cilj je u okviru bolnica uspostaviti objedinjene hitne bolničke prijeme kao najučinkovitije u pristupu hitne medicinske skrbi. Sredstva u okviru ovog specifičnog cilja koristit će se kao potpora ulaganjima u sedam (7) bolnica u RH za koje financiranje nije osigurano iz drugih izvora sa ciljem osiguravanja jednake dostupnosti hitne medicinske skrbi svim građanima RH. Iako je u Operativnom program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. navedeno da će se potpora ulaganjima osigurati za četiri (4) bolnice, na temelju analize potrebnih ulaganja kao i raspoloživih izvora financiranja, odlučeno je da će se potpora osigurati za izgradnju/dogradnju/opremanje i za preostala tri (3) objedinjena hitna prijema identificirana programom unutar inicijalno predviđene alokacije sredstava.

Svrha ovog Poziva: osiguravanje pristupa učinkovitoj hitnoj zdravstvenoj zaštiti kroz uspostavu objedinjenih hitnih bolničkih prijema.

Predmet ovog Poziva: uspostavljanje objedinjenih hitnih bolničkih prijema u sedam bolnica u RH kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 173.000.000,00 HRK.

Projekt se može financirati u iznosu do 100% prihvatljivih izdataka, do maksimalnog iznosa utvrđenog u točki 1.4. Uputa.

Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2020.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 1. rujna 2016. godine.

Više na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1270.

 

3. Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama

U okviru ovog Poziva planira se provedba operacija 9a2.1 Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama koja uključuje aktivnosti navedene u točki 2.7 Uputa, a koje će se provoditi u dvije grupe korisnika, Ministarstvo zdravlja u grupi 1 i 28 kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u grupi 2. Navedeni korisnici grupe 2 prihvatljivih korisnika određeni su Naci¬onalnom strategijom razvoja zdravstva 2012. – 2020. i Nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u republici hrvatskoj 2015. – 2016., a navedeni su u Odluci ministra zdravlja od 4. srpnja 2016. godine (KLASA:910-04/15-04/77, URBROJ: 534-09-2/1-16-05).

Svrha ovog Poziva: Povećanje isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj.

Predmet ovog Poziva: Dodjela bespovratnih sredstava unaprijed određenim prijaviteljima kako bi se povećala isplativost i održivost zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj kroz poboljšanje učinkovitosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama smanjenjem broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene Nacionalnim planom za najmanje 10%.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva za ovaj Poziv iznose 725.480.000,00 HRK.

Projekt se može financirati u iznosu do 100% prihvatljivih izdataka, do maksimalnog iznosa utvrđenog u točki 2. ovog sažetka.

Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31.12.2020.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 1. rujna 2016. godine

Više na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1271.

Ponedjeljak, 04 Srpanj 2016 11:28

“Poticanje društvenog poduzetništva”

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Poticanje društvenog poduzetništva”.
 
Opći cilj: Promicanje društvenog poduzetništva u cilju poticanja i osiguranja kapaciteta postojećih i budućih društvenih poduzetnika.
 
Specifični ciljevi:
 
1.Unaprijediti znanja i vještine zaposlenika postojećih i novih društvenih poduzeća putem specijaliziranih oblika osposobljavanja i obrazovanja;
 
2.Poticati razvoj poslovanja postojećih i novih društvenih poduzeća;
 
3.Povećati vidljivost društvenog poduzetništva putem informiranja javnosti i umrežavanja dionika.
 
Prihvatljivi prijavitelji:
 
Skupina 1.
 
Prijavitelj mora djelovati kao društveni poduzetnik, odnosno ispunjavati kriterij br.2 propisanih kriterija za društvene poduzetnike definiran Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015.-2020,  (SDP) koji glasi;
 
Društveni poduzetnik obavlja djelatnost proizvodnje i prometa roba, pružanja usluga ili obavlja umjetničku djelatnost kojom se ostvaruje prihod na tržištu, te koja ima povoljan utjecaj na okoliš, doprinosi unapređenju razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini, te mora ispunjavati sljedeće uvjete:
 
biti pravna osoba privatnog prava – društvo s ograničenom odgovornošću, zadruga,
 
 udruga, zaklada, koja obavlja djelatnost u Republici Hrvatskoj te isto ima utvrđeno u svojem temeljnom aktu ;
 
2. prijavitelj treba biti upisan u odgovarajući registar najmanje mjesec dana prije roka za podnošenje prijave te u Republici Hrvatskoj obavljati registriranu djelatnost odnosno imati sjedište u Republici Hrvatskoj; (prijavitelj i ako je primjenjivo, svaki projektni partner mora u prijavi priložiti presliku dokaza o registraciji te presliku akta o osnivanju ili drugog odgovarajućeg temeljnog akta iz kojega je razvidno djelovanje pravne osobe);
 
3.imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjele za plaćanje (prijavitelj i ako je primjenjivo svaki projektni partner, mora u prijaviti priložiti Potvrdu Ministarstva financija/Porezne uprave o nepostojanju javnog duga po osnovi javnih davanja koja mora biti izdana u razdoblju od dana raspisivanja Poziva do dana prijave na Poziv ;
 
4.nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 
5.nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora.
 
 
 
Skupina 2.
 
Prijavitelj koji u trenutku prijave ne djeluje kao društveni poduzetnik, ali provedbom projekta planira postati društveni poduzetnik ili obavljati gospodarsku djelatnost prema gore navedenom kriteriju br.2 definiranom SDP-om,  za društvenog poduzetnika, mora ispunjavati sljedeće uvjete:
 
biti pravna osoba privatnog prava – zadruga, udruga, zaklada, koja obavlja djelatnost u Republici Hrvatskoj te isto ima utvrđeno u svojem temeljnom aktu ;
 
1. prijavitelj treba biti upisan u odgovarajući registar najmanje mjesec dana prije roka za podnošenje prijave te u Republici Hrvatskoj obavljati registriranu djelatnost odnosno imati sjedište u Republici Hrvatskoj (prijavitelj i ako je primjenjivo svaki projektni partner mora u prijavi priložiti presliku dokaza o registraciji te presliku akta o osnivanju ili drugog odgovarajućeg temeljnog akta iz kojega je razvidno djelovanje pravne osobe);
 
2. imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjele za plaćanje (prijavitelj i ako je primjenjivo svaki projektni partner, mora u prijaviti priložiti Potvrdu Ministarstva financija/Porezne uprave o nepostojanju javnog duga po osnovi javnih davanja koja mora biti izdana u razdoblju od dana raspisivanja Poziva do dana prijave na Poziv;
 
3. nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 
4. nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora.
 
Ukoliko je prijavitelj udruga ili zaklada koja nema prijavljenu gospodarsku djelatnost, uvjet je da se gospodarska djelatnost prijavi u tijeku provedbe projekta, što će do kraja provedbe projekta trebati dokazati dostavom rješenja o upisu gospodarske djelatnosti u odgovarajući registar, odnosno prijavi iste u Poreznu upravu.
 
Prihvatljive aktivnosti:
 
Skupina 1.
 
1. Upravljanje projektom i administracija;
 
2. Jačanje kapaciteta zaposlenika postojećih društvenih poduzeća kroz programe osposobljavanja i usavršavanja (unapređenje profesionalnih i menadžerskih vještina, tehničkog znanja, prodajnih vještina, marketinga i računovodstva);
 
3. Unapređenje i stjecanje stručnih i poslovnih sposobnosti i vještina skupina u nepovoljnom položaju na tržištu rada (nezaposlene osobe s invaliditetom, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, članovi smrtno stradalih, zatočenih i nestalih branitelja iz Domovinskog rata, mladi, žene, pripadnici romske nacionalne manjine) kroz radionice, izobrazbe i druge oblike osposobljavanja;
 
4. Osmišljavanje i provedba informativnih aktivnosti u području društvenog poduzetništva (organizacija izobrazbe, radionica, okruglih stolova, sajmova, tiskanje promotivnih i materijala za izobrazbu);
 
5. Razmjena znanja i iskustava između postojećih društvenih poduzeća u RH i zemljama EU (umrežavanja društvenih poduzetnika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, osnivanje tematskih skupina za suradnju i razmjenu dobrih praksi, organizacija studijskih putovanja u zemlji i inozemstvu);
 
6. Promidžba i vidljivost.
 
Skupina 2.
 
1.Upravljanje projektom i administracija;
 
2.Razvoj poslovnih ideja i planova za nova društvena poduzeća/društvene poduzetnike (širenje opsega usluga i proizvoda na lokalnom tržištu, procjena potreba i potencijala, novi proizvodi i usluge, nova oprema nužna za isporuku novih proizvoda i usluga, profesionalne i savjetodavne usluge, istraživanje tržišta, društveni i okolišni utjecaj, mogućnost recikliranja, ciljani kupci);
 
3.Promidžba i vidljivost.
 
Ukupna bespovratna sredstva: Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 8.000.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore iznosi 400.000,00 HRK, a najviša 800.000,00 HRK po pojedinom projektu.
 
Prijave na natječaj primat će se od 1. srpnja 2016. do 9. rujna 2016. godine.
Više na: http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/3799/ .

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 8.6. "Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda" – provedba tipa operacije 8.6.3. "Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda"

Prihvatljivi korisnici:

šumoposjednici

udruge šumoposjednika/šumovlasnika

obrti, mikro, mala i srednja poduzeća i

jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja

Prihvatljivi troškovi su troškovi sukladno člancima 17. i 20. Pravilnika isključujući za natječaj trošak zakupa/najma izložbenog prostora za drvne i nedrvne šumske proizvode i usluge šuma, za:

1. gradnju, rekonstrukciju i/ili opremanje pokretnog ili nepokretnog prostora/građevine za prezentaciju i prodaju šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda i usluga šuma te za promociju općekorisnih funkcija šuma, održivog gospodarenja šumama i šumarskog sektora (multimedijski prostori sa stalnim izložbenim postavom, štandovi, izložbene police i pultovi i sl.)

2. zakup/najam izložbenog prostora za drvne i nedrvne šumske proizvode i usluge šuma na specijaliziranim sajmovima i izložbama

3. kupnju i/ili najam multimedijskih uređaja i pomagala za promociju drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma (laseri, oglasne ploče, sučelja i sl.)

4. izradu i distribuciju promotivnih materijala o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima te reklamne kampanje o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima i uslugama šuma (drvene kocke, suveniri od drva i sl.) i

5. kupnju novih strojeva, alata, uređaja i opreme za pakiranje (strojevi za lijepljenje/spajanje/vakumiranje i sl.) i označavanje šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda (printeri za drvo, tokarski strojevi, drvodjeljski alat za graviranje i sl.).

(2) Za ulaganja u okviru tipa operacije 8.6.3. minimalno 90% prihvatljivih troškova mora se odnositi na materijalna ulaganja.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 2.500.000,00 HRK.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet tipa operacije 8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% ukupnih prihvatljivih troškova.

Visina javne potpore koju korisnik može tražiti propisana je člankom 7. stavkom 3. Pravilnika.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 22. srpnja 2016. do 22. studenoga 2016.

Rok za podnošenje potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu iz točke 5. stavka 4. ovoga Natječaja počinje teći od 22. srpnja 2016. do 22. studenoga 2016.

 

 Predmet natječaja je ulaganje u šumarske tehnologije, strojeve, alate i opremu u predindustrijskoj obradi drva.

 Prihvatljivi prijavitelji su: obrti, mikro, mala i srednja poduzeća koja su registrirana za djelatnosti prerade drva.

 Prihvatljivi troškovi vezani su uz:

•kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva (blanjalice, pile itd.),

•kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta i briketa (briketirka, peletirka itd.),

•instalaciju i/ili kupnju informacijsko-komunikacijskih tehnologija (kupnja opreme, kupnja ili razvoj računalnih programa, licence, u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva i

•izgradnju i rekonstrukciju objekata te kupnju nove i rabljene opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda i dr. (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.).

Iznos sufinanciranja: 

Najniža vrijednost javne potpore po projektu iznosi 10.000,00 EUR, a najviša 1.000.000,00 EUR.

Stopa sufinanciranja:

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova.

Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET-a od 15. srpnja 2016. godine do 15. studenoga 2016. godine.

Rok za podnošenje potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 15. srpnja do 15. studenoga 2016.  

Više na: http://www.europski-fondovi.eu/content/operacija-862-modernizacija-tehnologija-strojeva-alata-i-opreme-u-predindustrijskoj-preradi.

 

 

Po završetku nastave, u utorak 21. lipnja 2016. u Varaždinskoj županiji je održana i završna konferencija drugog po redu projekta osiguravanja pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju koji se provodio u školama kojima je osnivač Varaždinska županija – "Veliki za male".

 

Ove nastavne godine sredstvima osiguranima projektom Veliki za male financiran je rad ukupno 60 pomoćnika u nastavi koji su pružali podršku 60 učenika u 22 osnovne i 4 srednje škole.

 

Zamjenik župana Varaždinske županije, Alen Kišić tom je prilikom istaknuo važnost i vrijednost projekta naglasivši još jednom kako učenici s teškoćama u razvoju moraju dobiti svoju priliku da budu „jednakiji“, a to im u nastavi omogućavaju upravo pomoćnici.

 

Na konferenciji su svoja iskustva u radu s učenicima s teškoćama u razvoju iznijeli pomoćnici u nastavi, a po prvi puta moglo se na ovakvom događanju čuti i iskustvo roditelja. Sva iskustva pomoćnika i roditelja su mahom pozitivna, ali imaju i konstruktivnih prijedloga za poboljšanje cjelokupnog okruženja u kojem svakodnevno tokom nastavne godine surađuju ravnatelji, stručne službe, pomoćnici, učenici i roditelji.

 

Pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije, mr.sc. Miroslav Huđek, zahvalio je svim sudionicima projekta na njihovom predanom angažmanu i najavio nastavak suradnje u novom projektu osiguravanja pomoćnika, koji upravo priprema AZRA i koji će biti apliciran na aktualni natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

 

Na predanom radu svim nazočnima je zahvalila i koordinatorica projekta iz AZRA-e, Dunja Mraković.

 

Projekt ukupne vrijednosti 2.568.551,53 kuna, od čega na EU sredstva iz Europskog socijalnog fonda otpada 92% iznosa, a na sredstva Varaždinske županije 8%, započeo je 1. rujna 2015. i službeno će završiti 31. kolovoza 2016. godine.

 

 

 

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza