1. Za udruge koje su usmjerene podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece za financijsku potporu projektima i programima koji doprinose podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece. Ukupno planirana vrijednost Poziva je 3.500.000,00 kuna. Rok za dostavu prijava je 20. lipnja 2016. godine.

Više na: http://www.mspm.hr/novosti/najave/poziv_za_prijavu_projekata_i_programa_udruga_usmjerenih_podrsci_obitelji_i_promicanju_i_zastiti_prava_djece

2. Za udruge koje su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima u Republici Hrvatskoj za financijsku podršku projektima koji doprinose prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima na području Republike Hrvatske. Ukupno planirana vrijednost Poziva je 4.000.000,00 kuna. Rok za dostavu prijava je 27. lipnja 2016. godine.

Više na: http://www.mspm.hr/novosti/najave/poziv_za_prijavu_projekata_udruga_u_podrucju_prevencije_nasilja_nad_i_medu_djecom_i_mladima_u_2016_godini

3. Za udruge mladih i za mlade, te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za financijsku potporu projekata usmjerenih mladima.

Na Poziv se mogu prijaviti projekti za sljedeća prioritetna područja:

 • A.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

 • A.2. Lokalni info-centri

 • A.3. Lokalni i regionalni programi za mlade

 • A.4. Osposobljavanje za (društveno) poduzetništvo i samozapošljavanje

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 4.300.000,00 kuna. Rok za dostavu prijava je 24. lipnja 2016. godine.

Više na: http://www.mspm.hr/novosti/najave/poziv_za_prijavu_projekata_usmjerenih_mladima_za_financijsku_potporu_iz_raspolozivih_sredstava_dijela_prihoda_od_igara_na_srecu_i_drzavnog_proracuna_za_2016_godinu

 

 

 

Utorak, 17 Svibanj 2016 06:19

Potpore Hrvatske turističke zajednice

Hrvatska turistička zajednica će i u 2016. godini dodjeljivati bespovratna sredstva putem programa potpora s ciljem unapređenja proizvoda, stvaranje prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma i zemlje u cjelini, te obogaćivanja ponude u pred i posezoni.

Projekti, inicijative i događanja kojima će se odobriti potpora odabrat će se sukladno razrađenim kriterijima, dok će odluku o izboru i visini potpora donijeti Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice na prijedlog sukladnog Povjerenstva.

Programi u 2016. godini:

 • Potpore događanjima,
 • Potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima,
 • Potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima,
 • Potpore razvoju DMK.

Tako je objavljen Javni poziv za program „Potpore događanjima" u 2016. godini, Javni poziv za izbor potencijalnih kandidata za razvoj destinacijskih menadžment kompanija (DMK) te dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2016. godini, kao i Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2016. godini.

Predmet Javnog poziva za „Potpore događanjima" je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koje doprinose ciljevima kao što su unapređenje turističkog proizvoda (ponude) pojedine destinacije i Hrvatske u cjelini, produljenje turističke sezone, povećanje turističkog prometa i jačanje snage brenda hrvatskog turizma. Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju događanja sukladno sljedećim programima: potpore događanjima na turistički nerazvijenim PPS područjima; potpore nacionalnim i regionalnim događanjima te potpore za TOP događanja. Javni poziv otvoren je do 30. svibnja.

Javni poziv za izbor potencijalnih kandidata za razvoj DMK te dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2016. godini dodjeljuje se s ciljem stvaranja poticajnog okruženja za uspješni razvoj nove ponude složenih turističkih proizvoda za turističko tržište posebnih interesa koji su preduvjet za poboljšanja konkurentske sposobnosti hrvatskog turizma, produženje sezone i tržišnu valorizaciju turističkih potencijala svih hrvatskih područja. Korisnicima ovih potpora bit će osigurana tehnička i savjetodavna podrška do kraja 2016. u vidu opće savjetodavne podrške, specifične savjetodavne podrške u pitanjima pripreme i provedbe poslovnog plana i modela DMK te u vidu specifične savjetodavne podrške u pitanjima razvoja novih složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa. Javni poziv otvoren je također do 30. svibnja.

Više na: http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Potpore-HTZ-a.

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja donijelo je Naputak o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave dodjelom sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu kojim se utvrđuje način, uvjeti i kriteriji na temelju kojih Ministarstvo vrši raspodjelu u okviru raspoloživih financijskih sredstava iz Državnog proračuna za 2016. godinu i dodjeljuje ih gradovima, općinama i županijama za izradu prostornih planova uređenja. 

Zbog važnosti, prioritet u dodjeli sredstava imat će prostorni planovi uređenja grada odnosno općine. Prilikom raspodjele sredstava u obzir će se uzimati nekoliko kriterija a to su između ostaloga: indeks razvijenosti, strateška važnost u odnosu na velike razvojne, infrastrukturne i prirodne sustave, očekivana dinamika izgradnje i regionalne funkcije, broj stanovnika, razvojne mogućnosti, mogućnost financiranja iz vlastitih sredstava, mogućnost sufinanciranja projekata iz EU fondova te stupanj izrađenosti plana.

Dodijeljena sredstva moraju se iskoristiti isključivo za predmetnu namjenu a Ministarstvu će biti potrebno dostavljati izvješća o utrošenim sredstvima za izradu plana nakon utroška istih - s izdanim računima i uplatnicama po računima.

Više na: http://www.mgipu.hr/.

 

 

 

Utorak, 10 Svibanj 2016 11:48

Inovacije novoosnovanih MSP

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2 „Povećana inovativnost MSP–ova“.

Cilj ovog Poziva je razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga. Druga svrha ovog Poziva je izravno podržavati inovativna novoosnovana poduzeća koja su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjerena na napredne i inovativne proizvode i usluge visoke dodane vrijednosti.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2016. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 22.800.000,00 kuna.

Poziv je namijenjen pravnim ili fizičkim osobama koje su:
- neuvršteni MSP-ovi koja spadaju u mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014
- su osnovane najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektne prijave, nisu raspodijelile dobit i koje nisu osnovane spajanjem.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 150.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 HRK. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 90%.

Prijave na natječaj primat će se od 10. lipnja 2016. do 31. prosinca 2016., odnosno do iskorištenja sredstava.

Više na: https://www.poduzetnistvo.gov.hr/.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je Javni poziv za raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva za 2016. godinu.

Pod poticanjem razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda smatraju se sve aktivnosti koje će potaknuti ili pridonijeti boljem obavljanju određenih komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga (u kvalitativnom i kvantitativnom smislu), a koje će pridonijeti većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave i to naročito:

 • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
 • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora u naseljima;
 • nabava opreme kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

Sredstva se odobravaju odnosno doznačuju jedinicama lokalne samouprave isključivo za realizaciju određenih i konkretnih projekata. Sredstva kapitalne pomoći općini ili gradu u cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva koja se mogu odobriti pojedinoj jedinici lokalne samouprave iznose najviše do 350.000,00 kuna.

 Rok za predaju zahtjeva je 20. svibnja 2016. godine.

Više na: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=39687.

Utorak, 03 Svibanj 2016 06:01

Plan objave natječaja za 2016. godinu

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, izradilo je plan natječaja za 2016. godinu.

Plan natječaja na linku: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/plan-objave-natjecaja-za-2016-godinu/. 

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza